Integritetspolicy

 

Kravia AB samlar in personuppgifter i syfte att driva in fordringar åt våra kunder.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, t ex namn, adress och personnummer.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss, behandlingen av dem följer alltid gällande dataskyddsregler men vi har också interna riktlinjer för att säkerställa våra rutiner.

Vi har erhållit dina personuppgifter antingen direkt från våra kunder eller från upplysningsbolag som t ex UC.

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att ställa ut inkassokrav samt vidta andra betalningssäkrande åtgärder. I vissa fall använder vi personuppgifter för att utföra avhysningar, kvarstadsansökningar eller konkursansökningar. Vi använder också uppgifterna i våra kontakter med Kronofogdemyndigheten, domstolar och i enstaka fall andra myndigheter.

Dina personuppgifter registreras i ett datasystem hos oss, ingen utomstående har tillgång till systemet och dina uppgifter raderas helt inom ett år från det att din skuld är fullbetald. När dina uppgifter är raderade kan vi inte återskapa dem, vilket innebär att om du skulle behöva uppgifterna av någon anledning måste du höra av dig till oss inom ett år efter det att din skuld är fullbetald.

Vi lämnar normalt inte ut några personuppgifter till tredje man och om vi mot förmodan skulle göra det i något enstaka fall så tillser vi att dina personuppgifter skyddas även hos den utomstående parten. Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte dina personuppgifter till någon utomstående part förutom de företag som tillhandahåller de datasystem vi behöver för vår verksamhet. Kravet är alltid att utomstående part godkänner att hålla informationen konfidentiell i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegal aktivitet, misstänkt bedrägeri eller situationer som medför potentiell risk för personers fysiska säkerhet, penningtvätt eller andra tillfällen då lagen kräver det.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi skyddar de känsliga uppgifter som överförs via internet via olika säkerhetssystem. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (t ex utskick av inkassokrav eller kundservice), får tillgång till dina personuppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter gör det i säker miljö.

Du har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga personuppgifter och du har också rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag från vårt system en gång per år.

Vi använder oss inte av cookies.