Vanliga frågor – Du som vill ha betalt

1. När kan jag skicka en faktura till inkasso?

Det som krävs för att skicka ett inkassokrav är att fakturan är förfallen och obetald samt att fakturamottagaren inte har bestridit betalningsansvar. Man behöver inte skicka en påminnelse även om de allra flesta gör det. Däremot bör man enligt god inkassosed ha ett par bankdagars mariginal så att en inbetalning hinner registreras innan eventuellt krav med tillhörande inkassokostnad uppstår.

2. Vilken dröjsmålsränta kan jag ta ut på min faktura?

Om man inte avtalat om annat så har man rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen, dvs gällande referensränta + 8 %. (Referensräntan fastställs halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken). Det räcker inte att man skrivit en högre dröjsmålsränta på fakturan för att det ska anses avtalat. Man måste speciellt, i t ex en offert, allmänna leveransbestämmelser eller likanande angivit en högre dröjsmålsränta för att räntesatsen ska vara gällande.
Hur hög dröjsmålsränta får man då ta ut om man avtalar särskilt om sådan? Det finns inga direkta regler för var gränsen för ocker ligger, utan prövas från fall till fall men en dröjsmålsränta om 24% brukar anses som skälig.

3. Vilken påminnelseavgift kan jag ta ut? Och måste jag skicka en påminnelse?

Ditt företag har rätt att ta ut en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr (år 2018) om ni träffat avtal om detta senast när skulden uppkom. Bestämmelser om sådan extraavgift kan anges i offerter, prislistor, avtal eller – i vissa fall – orderbekräftelser. Det kan endast tas ut en påminnelseavgift, även om man skickat flera påminnelser.
Måste jag skicka en påminnelse? – Nej, du måste inte skicka en påminnelse innan ett ärende går till inkasso men många gånger kan det vara att föredra för att på så sätt behålla goda affärsförbindelser.

4. Måste jag lämna 30 dagars kredit?

Nej, du måste inte lämna 30 dagars kredit! I svensk lagstiftning finns inte någon bestämmelse som säger att en köpare har rätt till kredit. Kredit gäller bara om du som företagare utfäst kredit när avtalet träffades. Normalt, är dock att man brukar ha, i vart fall 10 dagars kredit. Det är alltid viktigt att lämna tydlig information till köpare om kredittid. Det enklaste är att på fakturan klart ange ett förfallodatum! Undvik att använda begrepp som ”30 dagars betalningsvillkor” eller liknande, då det ofta skapar förvirring om vilken dag som faktiskt är sista betalningsdatum.
Notera att enligt köplagen så är betalning fullgjord när köpeskillingen nått säljaren – inte när betalning sänds iväg.

5. Vad händer om inkassokravet inte betalas?

Om ett utställt inkassokrav inte betalas och den betalningsskyldige inte avhörs eller bestrider fakturan, översänds ärendet ofta till Kronofogden som utfärdar ett sk betalningsföreläggande. Om skulden därefter inte betalas och föreläggandet inte bestrids så fastställs skulden i ett utslag. Utslaget kan sen verkställas av Kronofogden genom utmätning. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kronor i anmälningsavgift och lagstadgat arvode om 380 kronor (2018).

6. Hur gamla fordringar kan jag kräva? När preskriberas en fordran?

Du kan egentligen kräva hur gamla fordringar du vill, notera dock att fordran kan vara preskriberad! Preskriptionstid när det gäller förhållandet mellan näringsidkare – näringsidkare är för det mesta 10 år. Preskriptionstiden mellan näringsidkare – konsument är 3 år.
Har man gjort sk preskriptionsavbrott så räknas ny tidsperiod från avbrottet. Ett preskriptionsavbrott kan t ex vara ett krav eller att den betalningsskyldige gör delbetalning. Notera att vid en eventuell rättsprocess så är det den som åberopar preskriptionsavbrott som har bevisbördan, dvs det räcker inte att endast visa att man skickat en påminnelse utan man måste visa att den som är betalningsskyldig faktiskt varit medveten om preskriptionsavbrottet.

7. Hur gör jag för att försätta ett företag i konkurs?

Konkurs kan uppnås på två olika sätt; Det visas att gäldenären är insolvent,( dvs inte kan betala sina skulder), genom att det inom sex månader före konkursansökan har framgått vid utmätning att det saknas tillgångar för full täckning av skulden, eller När det gäller bokföringsskyldig gäldenär, denne uppmanas att inom en vecka, betala klar och förfallen skuld men underlåter att göra det. Uppmaningen görs via delgivningsman.
Du kan läsa mer i Konkurslagens andra kapitel, §§ 8-9
Global-Inkasso hjälper dig gärna med att kontrollera att förutsättningarna finns för konkurs samt upprättar konkursansökan åt dig. Vi innehar även tillstånd att verka som delgivningsföretag.

8. Hur viktigt är det med kreditinformation?

Att ta en upplysning på en ny kund är ofta en bra försäkring mot en dålig affär! Du får inte bara information om kundens kreditvärdighet utan också besked om eventuella betalningsanmärkningar och andra viktiga händelser hos kunden som kan påverka betalningsförmågan. De största förlusterna görs dock ofta på befintliga kunder. Det kan därför vara bra att lite då och då ta en kreditupplysning även på de kunder som du redan har en affärsrelation med. Global-Inkasso förmedlar upplysningar.

9. Vad ska jag tänka på vid affärer med föreningar och stiftelser?

Var extra försiktig om du gör affärer med föreningar eller stiftelser. I rättspraxis har det fastslagits att i föreningar är medlemmar och funktionärer befriade från ansvar för föreningens förpliktelser. Det innebär att en förening bara svarar med de tillgångar som föreningen själv innehar. Du måste också vara noga med att du tecknar avtal med styrelseledamöterna i föreningen (vem som sitter i styrelsen hittar du i föreningens årsmötesprotokoll). Detsamma gäller för stiftelser, styrelseledamot eller förvaltare kan alltså inte göras ansvarig för stiftelsens skulder. Kräv alltid att få se stiftelsens stadgar och aktuella protokoll som visar vem som tecknar stiftelsen, så du är säker på att du gör affär med någon som har rätt att företräda stiftelsen.
För att vara helt på den säkra sidan kan du begära ett personligt borgensåtagande från den som ingår avtal. Behöver du hjälp med att formulera ett avtal om borgensåtagande så hjälper vår jurist dig gärna.

10.Vad ska jag tänka på vid affärer med en ambassad?

Ambassader kan, om det vill sig illa, gömma sig bakom diplomatisk immunitet och strunta i att betala fakturor. Ambassaders egendom skyddas av immuniteten och även om du t o m får rätt i domstol kan det vara svårt att få betalt. För att undvika problem kan du begära förskottsbetalning eller efterfråga att ett belopp som täcker ditt arbete deponeras till dess att ert avtal slutligt reglerats.

11. Hur gör jag om min kund bestridit/reklamerat en faktura?

När en faktura har bestridits eller om en vara eller tjänst reklamerats, kan man inte gå den vanliga vägen via inkasso och Kronfogden utan nästa steg är att inge en stämning till behörig tingsrätt. En stämning ska förutom uppgifter om de båda parterna, innehålla ett tydligt yrkande av vad du vill erhålla från din motpart, uppgifter om grund för fordran, samt de omständigheter och bevis som du vill åberopa.
Vi brukar dock ofta rekommendera våra kunder att en av våra jurister först tillskriver din kund och ser om man inte kan lösa ärendet via en förlikning – eftersom många gånger det kan vara det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet.
Om du anlitar en av våra jurister så går de alltid igenom ditt ärende och ger en rekommendation om hur du bäst för ditt ärende framåt.
Om ditt företag har en företagsförsäkring ingår ofta ett sk rättsskydd som kan täcka en del av dina kostnader. Våra jurister hjälper dig i så fall att ansöka om att ta din försäkring i anspråk. Notera dock att när det gäller tvister som understiger ett halvt prisbasbelopp (prisbasbeloppet uppgår år 2018 till 45 500 kr) står vardera parten sin egen kostnad och ev försäkringar täcker ej den typen av tvister. I sådana fall hjälper våra jurister dig att hitta en alternativ lösning för det fall att du inte vill stämma.

12. Vad gör jag om en kund har bestridit en mindre faktura, ska jag ändå stämma kunden och hur mycket kostar det?

I svenskt rättsväsende finns speciella regler avseende förenklade tvistemål, sk småmål, dvs mål där den omtvistade/fordrade summan ej uppgår till ett halvt prisbasbelopp (pris-basbeloppet uppgår år 2018 till 45 500 kr). Man måste precis som vid vanliga tvistemål, upprätta en stämningsansökan som tillställs tingsrätten och kostnaderna kan därför komma att bli högre än vad man eventuellt kan vinna.
Det rättsskydd som brukar finnas i företagsförsäkringar får ej tas i anspråk för sk småmål.
Att stämma eller ej, är dock inte alltid en ekonomisk fråga, utan du kanske helt enkelt vill ”sätt ned foten” mot en besvärlig kund. Global-Inkasso hjälper självfallet ditt företag med en sådan stämning men om du tycker att det blir för dyrt så har vi lite tips hur du själv enkelt kan driva ditt ärende vidare. Slå oss en signal så berättar vi mer!

13. Vad ska jag tänka på om jag som privatperson går i borgen för mitt företag?

Det finns olika typer av borgensansvar, det allra mest omfattande kallas proprieborgen och betyder att man går i borgen såsom för egen skuld. D v s fordringsägaren kan välja om han ska ta betalt av ditt företag eller dig (om du blir betalningsskyldig har du dock rätt att ställa ett sk regresskrav mot företaget). Tänk på att om du går i borgen så är det viktigt att läsa allt det finstilta som finns i det avtal som du har med din leverantör etc. Tänk på att om möjligt begränsa ditt borgensåtagande, dvs att du skriftligt får det godkänt att du bara borgar upp till ett visst belopp.

14. Är muntliga avtal giltiga?

Ja, ett muntligt avtal är lika mycket värt som ett skriftligt men det är viktigt att tänka på att om man inte kommer överens och ärendet blir tvistigt, så måste man kunna bevisa vad som sagts, t ex genom vittnen. Därför är alltid ett skriftligt avtal att föredra!
Global-Inkasso hjälper dig gärna med att upprätta avtalsmallar, orderbekräftelser etc.

15. Mitt företag har fått en betalningsanmärkning går den att få bort?

Med betalningsanmärkning menas att en skuld som inte har betalats i tid har fastställts av Kronofogden och att kreditupplysningsföretagen sen registrerat skulden i sina system som en anmärkning. En sådan betalningsanmärkning finns kvar i fem år när det gäller företag. Handlar det endast om en ansökan om betalningsföreläggande som inkommit till Kronofogden men sen betalats innan skulden hunnit fastställas, så tas den bort ur systemen efter två år.
Kreditupplysningsföretagen hämtar kontinuerligt uppgifter om nytillkomna skulder och registerar dem i sina register.
Du kan endast få en betalningsanmärkning struken om du har en saklig grund för att anmärkningen är felaktig, t ex att du hade reglerat din faktura inklusive kostnader i god tid före att ärendet skickades till Kronofogden eller att du har bestritt utställd faktura innan den hamnade hos Kronofogden. Bestrider du en faktura först när den inkommit till Kronofogden så kommer det synas i en kreditupplysning.
Om du vet med dig att du betalat i tid eller bestridit fakturan innan den skickades till Kronfogden går det under vissa omständigheter att begära sk dementi, dvs att upplysningsföretagen stryker din anmärkning.
Global-Inkasso kan hjälpa dig att ansöka om dementi om du är kund hos oss.

16. Kan jag kräva en kund utomlands?

Ja, du kan kräva en kund utomlands. Global-Inkasso har samarbetspartners i de flesta länder som vi kan förmedla ditt ärende till.

17. Hjälp, jag har fått en bluffaktura, vad gör jag?

Med bluffakturor menar man både helt påhittade fakturor och fakturor för något som man på ett bedrägligt sätt lurats att betala. Det kan t ex vara olika blanketter som ser ut att komma från stat eller kommun och som du tror ska fyllas i och skickas tillbaka men om man läser det finstilta har du ingått ett avtal med ett företag.
Hur ska du då som företagare skydda dig?
Till och börja med kan du vara extra observant på erbjudanden eller blanketter med en stor mängd finstilt avtalstext – läs igenom innan du signerar! Det kan annars vara så illa att du blir tvungen att betala.
Ett muntligt avtal är bindande, försök att inte tacka ja över telefon – speciellt om det gäller större summor! Låt dig inte stressas fram till ett avtalsslut!
Har du fått en faktura som du av någon anledning anser är felaktig. Bestrid fakturan, detta kan göras på flera sätt, t ex genom att ta en kopia av fakturan, stryka ett streck över och skriva ”bestrides” och skicka tillbaka till utställaren. Det är dock bra om man anger en grund till bestridandet, t ex ” Vi har ej beställt denna vara eller tjänst”. E-post är också ett bra sätt att skicka bestridanden på, ange att du bestrider en viss faktura och grunden till bestridandet.
När ett bestridande kommit fakturautställaren tillhanda kan de enligt god inkassosed inte skicka ditt ärende vidare till inkasso eller Kronofogden, utan nästa steg är att stämma in ditt företag vid tingsrätten. Notera dock att om du skulle förlora i rätten kan du bli skyldig att betala motparens kostnader och dröjsmålsränta.
Om en faktura delvis är korrekt, ska du betala det belopp som är riktigt och bestrida resterande.

18. Disclaimer

Notera att all information ovan under punkterna 1 -17 endast har sammanställts i utbildningssyfte. Målet med informationen är att ge en allmän överblick och förståelse. Informationen skall ej anses utgöra juridiska råd.

För att underlätta för dig som företagare har vi nedan sammanställt svar på ofta förekommande frågor från våra kunder. Om du inte hittar det du söker – kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer?